ਸਪੇਨ Triplex ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 7
 • 8
 • 9

ਸਪੇਨ Triplex ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਜੂਨ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 9
 • 1
 • 8

ਸਪੇਨ Triplex ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 0
 • 6
 • 1

ਸਪੇਨ Triplex ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 16 ਜੂਨ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 0
 • 3
 • 3

ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 6
 • 8
 • 5

ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 7
 • 6
 • 1

ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਜੂਨ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 3
 • 3
 • 8

ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਜੂਨ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 1
 • 4
 • 6

ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 8
 • 4
 • 0

ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਜੂਨ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 8
 • 1
 • 9

ਐਤਵਾਰ, 13 ਜੂਨ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 5
 • 2
 • 9

ਐਤਵਾਰ, 13 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 2
 • 0
 • 7

ਐਤਵਾਰ, 13 ਜੂਨ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 7
 • 4
 • 3

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 12 ਜੂਨ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 7
 • 8
 • 2

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 12 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 1
 • 1
 • 0

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 12 ਜੂਨ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 0
 • 2
 • 7

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਜੂਨ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 5
 • 9
 • 0

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 4
 • 4
 • 0

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 11 ਜੂਨ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 0
 • 6
 • 4

ਵੀਰਵਾਰ, 10 ਜੂਨ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 0
 • 2
 • 5

ਵੀਰਵਾਰ, 10 ਜੂਨ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 7
 • 0
 • 5

ਸਪੇਨ Triplex ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੇਨ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਸਪੇਨ Triplex ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 9.

ਸਪੇਨ Triplex ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ONCE. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.juegosonce.es