ਸਪੇਨ Super Once ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ, 28 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 04
 • 07
 • 08
 • 21
 • 23
 • 24
 • 32
 • 33
 • 39
 • 45
 • 55
 • 59
 • 60
 • 63
 • 64
 • 69
 • 70
 • 71
 • 74
 • 76

ਸਪੇਨ Super Once ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 01
 • 17
 • 18
 • 26
 • 29
 • 30
 • 31
 • 35
 • 39
 • 44
 • 53
 • 55
 • 56
 • 57
 • 62
 • 64
 • 72
 • 77
 • 78
 • 80

ਸਪੇਨ Super Once ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 02
 • 03
 • 07
 • 09
 • 14
 • 17
 • 18
 • 20
 • 22
 • 26
 • 30
 • 33
 • 43
 • 48
 • 58
 • 62
 • 65
 • 73
 • 78
 • 79

ਸਪੇਨ Super Once ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 01
 • 03
 • 09
 • 13
 • 26
 • 29
 • 32
 • 46
 • 50
 • 53
 • 54
 • 57
 • 62
 • 63
 • 66
 • 68
 • 69
 • 71
 • 73
 • 76

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 03
 • 04
 • 05
 • 09
 • 13
 • 14
 • 19
 • 21
 • 25
 • 32
 • 33
 • 37
 • 44
 • 46
 • 58
 • 63
 • 64
 • 65
 • 67
 • 75

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 01
 • 02
 • 16
 • 19
 • 40
 • 41
 • 43
 • 44
 • 46
 • 50
 • 51
 • 54
 • 56
 • 60
 • 61
 • 63
 • 67
 • 68
 • 69
 • 73

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 01
 • 06
 • 08
 • 14
 • 23
 • 28
 • 32
 • 35
 • 43
 • 50
 • 51
 • 56
 • 58
 • 59
 • 62
 • 63
 • 65
 • 69
 • 71
 • 73

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 01
 • 12
 • 16
 • 22
 • 30
 • 40
 • 41
 • 47
 • 50
 • 52
 • 58
 • 59
 • 60
 • 63
 • 64
 • 69
 • 70
 • 73
 • 76
 • 77

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 04
 • 07
 • 10
 • 13
 • 16
 • 17
 • 19
 • 24
 • 28
 • 43
 • 46
 • 49
 • 50
 • 63
 • 64
 • 66
 • 67
 • 68
 • 71
 • 80

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 08
 • 13
 • 14
 • 16
 • 22
 • 23
 • 27
 • 33
 • 34
 • 36
 • 51
 • 54
 • 62
 • 63
 • 69
 • 70
 • 71
 • 73
 • 75
 • 76

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 08
 • 10
 • 17
 • 23
 • 27
 • 30
 • 35
 • 38
 • 40
 • 44
 • 45
 • 48
 • 51
 • 58
 • 59
 • 61
 • 65
 • 70
 • 77
 • 80

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 05
 • 08
 • 09
 • 17
 • 23
 • 25
 • 27
 • 31
 • 32
 • 41
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 60
 • 65
 • 68
 • 70
 • 74
 • 78

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 15
 • 17
 • 20
 • 21
 • 22
 • 31
 • 32
 • 33
 • 38
 • 41
 • 42
 • 43
 • 47
 • 48
 • 52
 • 54
 • 57
 • 65
 • 75
 • 77

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 06
 • 08
 • 11
 • 12
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 37
 • 39
 • 43
 • 46
 • 50
 • 61
 • 69
 • 73
 • 74

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 06
 • 09
 • 12
 • 23
 • 25
 • 26
 • 30
 • 39
 • 40
 • 41
 • 43
 • 44
 • 45
 • 49
 • 51
 • 52
 • 62
 • 74
 • 75
 • 79

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 09
 • 14
 • 16
 • 18
 • 23
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 38
 • 41
 • 42
 • 52
 • 54
 • 58
 • 59
 • 62
 • 74
 • 77
 • 78

ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 03
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 13
 • 16
 • 30
 • 36
 • 41
 • 44
 • 47
 • 51
 • 56
 • 61
 • 65
 • 67
 • 68
 • 70
 • 74

ਐਤਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 29
 • 30
 • 33
 • 36
 • 43
 • 44
 • 45
 • 48
 • 51
 • 54
 • 57
 • 63
 • 65
 • 66
 • 67
 • 74

ਐਤਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2021 12:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 2

 • 01
 • 06
 • 11
 • 12
 • 18
 • 19
 • 26
 • 30
 • 33
 • 37
 • 40
 • 44
 • 48
 • 50
 • 55
 • 66
 • 70
 • 74
 • 75
 • 77

ਐਤਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 1

 • 04
 • 07
 • 08
 • 10
 • 12
 • 15
 • 16
 • 21
 • 28
 • 34
 • 38
 • 40
 • 41
 • 48
 • 55
 • 56
 • 63
 • 66
 • 75
 • 76

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ 2021 9:30 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 3

 • 07
 • 08
 • 14
 • 17
 • 26
 • 28
 • 32
 • 33
 • 35
 • 40
 • 42
 • 43
 • 47
 • 49
 • 59
 • 71
 • 74
 • 76
 • 77
 • 78

ਸਪੇਨ Super Once ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੇਨ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਸਪੇਨ Super Once ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 1 - 80.

ਸਪੇਨ Super Once ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ONCE. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.juegosonce.es