ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਟਰੀ

ਵੱਧ 3.7 ਅਰਬ INR ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜੈਕਪਾਟ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਟਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਟੋ 649

999.6 ਲੱਖ INR ਪਲੇ

ਕ੍ਵੀਬੇਕ 49

ਕੈਨੇਡਾ BC 49

ਓਨਟਾਰੀਓ 49

117.6 ਲੱਖ INR ਪਲੇ

ਕੈਨੇਡਾ Western 6/49

ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਟੋ Max

ਪਲੇ

ਓਨਟਾਰੀਓ Lottario

ਕੈਨੇਡਾ Daily Grand

ਕੈਨੇਡਾ Atlantic ਕੀਨੋ

ਕੈਨੇਡਾ WCLC Pick 3

ਓਨਟਾਰੀਓ Daily ਕੀਨੋ

ਓਨਟਾਰੀਓ Pick 2

ਓਨਟਾਰੀਓ Pick 3

ਓਨਟਾਰੀਓ Pick 4

ਕੈਨੇਡਾ La Quotidienne 2

ਕੈਨੇਡਾ La Quotidienne 3

ਕੈਨੇਡਾ La Quotidienne 4

ਕੈਨੇਡਾ WCLC Pick 2

ਕੈਨੇਡਾ WCLC Pick 4

ਕੈਨੇਡਾ Bucko