ਕਨੈਕਟੀਕਟ Play 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2021 10:29 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 6

ਕਨੈਕਟੀਕਟ Play 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਐਤਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2021 1:57 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 1
 • 0
 • 5
 • 6
 • 0

ਕਨੈਕਟੀਕਟ Play 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 10:29 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 6
 • 2
 • 4
 • 0
 • 0

ਕਨੈਕਟੀਕਟ Play 4 ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 1:57 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 4
 • 3
 • 2
 • 9
 • 7

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021 10:29 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 4
 • 5
 • 9
 • 9
 • 4

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021 1:57 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 7
 • 5
 • 7
 • 1
 • 3

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 10:29 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 7
 • 8
 • 0
 • 4
 • 0

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 1:57 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 8
 • 1
 • 2
 • 5
 • 1

ਬੁੱਧਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2021 10:29 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 4
 • 4
 • 8
 • 3
 • 0

ਬੁੱਧਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2021 1:57 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 4
 • 0
 • 8
 • 6
 • 4

ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 10:29 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 4
 • 5
 • 0
 • 8
 • 7

ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 1:57 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 2
 • 7
 • 4
 • 6
 • 9

ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 10:29 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ Night

 • 7
 • 8
 • 8
 • 6
 • 9

ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 1:57 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦਿਨ

 • 5
 • 4
 • 5
 • 3
 • 9

ਕਨੈਕਟੀਕਟ Play 4 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਕਨੈਕਟੀਕਟ Play 4 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 9.

ਕਨੈਕਟੀਕਟ Play 4 ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Connecticut Lottery . ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.ctlottery.org