ਇੰਡੀਆਨਾ Quick Draw ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ 2022 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 2
 • 4
 • 5
 • 7
 • 11
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 24
 • 28
 • 37
 • 43
 • 44
 • 54
 • 57
 • 59
 • 65
 • 69
 • 80
 • 80

ਇੰਡੀਆਨਾ Quick Draw ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ 2022 1:20 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 4
 • 6
 • 8
 • 11
 • 14
 • 15
 • 21
 • 22
 • 29
 • 31
 • 40
 • 45
 • 49
 • 51
 • 65
 • 66
 • 73
 • 74
 • 75
 • 78
 • 29

ਇੰਡੀਆਨਾ Quick Draw ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ 2022 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 5
 • 9
 • 16
 • 20
 • 25
 • 30
 • 34
 • 37
 • 39
 • 40
 • 42
 • 46
 • 47
 • 54
 • 60
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 77
 • 5

ਇੰਡੀਆਨਾ Quick Draw ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ 2022 1:20 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 1
 • 2
 • 6
 • 12
 • 13
 • 16
 • 20
 • 22
 • 25
 • 28
 • 39
 • 45
 • 48
 • 53
 • 56
 • 64
 • 70
 • 71
 • 74
 • 75
 • 70

ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜਨਵਰੀ 2022 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 6
 • 9
 • 11
 • 18
 • 19
 • 32
 • 35
 • 37
 • 42
 • 47
 • 54
 • 60
 • 61
 • 63
 • 65
 • 68
 • 72
 • 74
 • 75
 • 79
 • 75

ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜਨਵਰੀ 2022 1:20 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 2
 • 5
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 21
 • 26
 • 37
 • 39
 • 41
 • 46
 • 50
 • 56
 • 62
 • 65
 • 66
 • 70
 • 76
 • 80
 • 66

ਐਤਵਾਰ, 23 ਜਨਵਰੀ 2022 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 3
 • 4
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 19
 • 26
 • 35
 • 39
 • 48
 • 49
 • 54
 • 55
 • 56
 • 65
 • 66
 • 68
 • 78
 • 80
 • 56

ਐਤਵਾਰ, 23 ਜਨਵਰੀ 2022 1:20 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 1
 • 5
 • 12
 • 13
 • 19
 • 28
 • 31
 • 32
 • 35
 • 38
 • 47
 • 48
 • 49
 • 56
 • 63
 • 64
 • 65
 • 67
 • 68
 • 76
 • 76

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2022 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 6
 • 12
 • 15
 • 22
 • 26
 • 29
 • 33
 • 42
 • 45
 • 47
 • 57
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 68
 • 74
 • 77
 • 79
 • 80
 • 68

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 22 ਜਨਵਰੀ 2022 1:20 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 2
 • 4
 • 7
 • 13
 • 14
 • 19
 • 24
 • 29
 • 35
 • 39
 • 40
 • 43
 • 45
 • 47
 • 55
 • 61
 • 68
 • 73
 • 76
 • 80
 • 13

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਜਨਵਰੀ 2022 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 14
 • 17
 • 20
 • 22
 • 24
 • 29
 • 33
 • 39
 • 42
 • 45
 • 47
 • 50
 • 54
 • 55
 • 58
 • 64
 • 71
 • 73
 • 77
 • 78
 • 78

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਜਨਵਰੀ 2022 1:20 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 3
 • 6
 • 7
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50
 • 54
 • 57
 • 65
 • 70
 • 72
 • 80
 • 3

ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ 2022 11:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮ

 • 2
 • 5
 • 9
 • 12
 • 14
 • 17
 • 24
 • 29
 • 34
 • 35
 • 38
 • 40
 • 43
 • 52
 • 53
 • 54
 • 66
 • 73
 • 76
 • 78
 • 9

ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ 2022 1:20 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ ਦੁਪਹਿਰ

 • 4
 • 16
 • 20
 • 21
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 34
 • 40
 • 41
 • 44
 • 46
 • 47
 • 50
 • 57
 • 58
 • 64
 • 67
 • 68
 • 4

ਇੰਡੀਆਨਾ Quick Draw ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਇੰਡੀਆਨਾ Quick Draw ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 1 - 80 ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ.

ਇੰਡੀਆਨਾ Quick Draw ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Hoosier Lottery. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': www.hoosierlottery.com