ਕੀਨੀਆ Daily ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ, 28 ਨਵੰਬਰ 2021 2:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 20855

 • 21
 • 23
 • 30
 • 28
 • 12
 • 2

ਕੀਨੀਆ Daily ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਐਤਵਾਰ, 28 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 20854

 • 16
 • 19
 • 47
 • 35
 • 11
 • 45

ਕੀਨੀਆ Daily ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 20853

 • 13
 • 33
 • 3
 • 0
 • 19
 • 18

ਕੀਨੀਆ Daily ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਬਾ.ਦੁ..

ਡ੍ਰਾ 20852

 • 35
 • 8
 • 27
 • 46
 • 30
 • 39

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20851

 • 6
 • 20
 • 46
 • 41
 • 21
 • 27

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 2:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20850

 • 3
 • 31
 • 44
 • 9
 • 5
 • 22

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

#20849

 • 44
 • 7
 • 4
 • 41
 • 10
 • 21

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20848

 • 8
 • 42
 • 39
 • 27
 • 15
 • 32

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20847

 • 27
 • 12
 • 11
 • 22
 • 41
 • 31

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 2:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20846

 • 24
 • 12
 • 19
 • 6
 • 1
 • 4

ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਪੂ.ਦੁ..

#20845

 • 41
 • 26
 • 34
 • 21
 • 45
 • 9

ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20844

 • 49
 • 30
 • 15
 • 16
 • 47
 • 33

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 10:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20843

 • 39
 • 2
 • 14
 • 29
 • 31
 • 8

ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ 2021 6:00 ਬਾ.ਦੁ..

#20842

 • 26
 • 19
 • 38
 • 48
 • 49
 • 28

ਕੀਨੀਆ Daily ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਨੀਆ . ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਹਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ.

ਵਿੱਚਕੀਨੀਆ Daily ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਨ: ਵਿਚਕਾਰ mainNumberCount ਨੰਬਰ 0 - 49.

ਕੀਨੀਆ Daily ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ MyLottoKenya. ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ': mylottokenya.co.ke